Η μουσική με χρήση Ηλ/Υπ είναι τέχνη;

Αποτελεί η δημιουργία μουσικής με χρήση Ηλ/Υπ, τέχνη ή όχι;

Ως μια πρώτη διαπίστωση εφόσον το μέσο το οποίο χρησιμοποίειται για την μουσική δημιουργία είναι μια Υπολογιστική μηχανή, πράγμα το οποίο δέν συμβαδίζει με το μουσικόλογικό όρο θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι κάτι τέτοιο δεν αποτελεί μουσική τέχνη. Καθώς η τέχνη σημαίνει την έκφραση του ανθρώπου με βάση διάφορα σημεία της ζωής του ενώ εξαρτάται από την κουλτούρα την παράδοση του κάθε λαού. Οι υποστηριχτές της παραπάνω άποψης έχουν ένσταση κυρίως ως προς το ότι σε μια τέτοια μουσική δημιουργία,  η μουσική αυτή βασίζεται αρκετά στην επανάληψη ρυθμικών μοτίβο (loops) όσο και μελωδίων όπου τις περισσότερες φορές η έμπνευση τους βασίζεται σε αλγόριθμους των μουσικών προγραμμάτων, άρα όχι άμεσα σε κάποια πηγαία έμπνευση του μουσικού.

Μάλιστα αν λάβουμε υπόψη την εξέλιξη των μουσικών οργάνων δηλαδή της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη των μουσικών οργάνων.Ο υπολογιστής δεν έχει την θέση ενός αυτοτελούς οργάνου γιατί απλά είναι το μέσο το εργαλείο το οποίο δημιουργεί ήχους με βάση μαθηματικών προγραμματιστικών σχέσεων, που μπορεί να αναπαράγει δημιουργεί συνθέτει μουσική προερχόμενες από μη ανθρώπινη πολλές φορές παρέμβαση.

Αυτό όμως το κενό  που εντοπίζουν όλοι αυτοί που αντιτίθεναι στη μουσική δημιουργία με χρήση Ηλ/Υπ, καλύπτεται από τους ειδικούς που δημιούργησαν τα εκπαιδευτικά μουσικά προγράμματα. Τα προγράμματα αυτά είναι ικανά να καταρτήσουν σε μεγάλο σημείο ένα δημιουργό τέτοιας μουσικής σε εκπαιδευμένο μουσικό με γνώσεις, ώστε να μπορεί να στηρίξει πραγματικά τη μουσική του δημιουργία. Μάλιστα με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται και η θέση της μουσικής δημιουργίας μέσω Ηλ/Υπ, αφού η πρόσβαση σε μουσικές γνώσεις είναι πια ανοιχτή.

Άρα λοιπόν, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ήρθαν σε επαφή με τη μουσική δημιουργία σε επαγγελματικό και μη πλαίσιο και αυτό το οφείλουν στον Ηλ/Υπ .Έτσι θα μπορούσαμε ενδεχομένως να πούμε ότι “εκλαίκευσε” μουσική δημιουργία και προσέλκυσε στους κόλπους της ένα μεγαλύτερο αριθμό ατόμων και αυτό φέρει αναμφισβήτητη σημασία. Επιπλέον, αδιάσειστο είναι το γεγονός ως προς το  ότι η χρήση τών υπολογιστών προσφέρει τέχνη, είναι το ότι η όλη δημιουργία βασίζεται στη σχέση τών μαθηματικών εννοιών που ανέπτυξαν την μουσική ως επιστήμη.Έτσι αν λάβουμε υπόψη την μαθηματική αυτή σχέση, ο Ηλ/Υπ μετατρέπεται αυτομάτος σε εργαλείο παραγωγής της .

Άρα εφόσον η μουσική παραγωγή διαθέτει αυτά τα πρότυπα τότε και βέβαια αποτελεί τέχνη. Αυτό που πρέπει λοιπόν, να τονισθεί είναι πώς ύπο προυποθέσεις η δημιουργία μουσικής με την χρήση υπολογιστών αποτελεί μορφή τέχνης.

πηγές :
-Impact of Computers on Music-Ernst Terhard – Computerhistory.org -Computers in Music Boulez -Gerzso .
-Wikipedia

Χάρης Κάππα